Mapa

Kontakt

LAMIGO

ulica Mała 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefony: 95 711 71 91
95 711 71 92
95 711 71 93

Serwis: +48 606 777 828

Fax: 95 711 71 95

Email: biuro@lamigo.pl

NIP UE: PL 5993158759
Regon: 080988555
EORI: PL 599315875900000
  • Cross 2
  • CN24
  • Cross 41
  • Spin210
  • Cross 5.2
  • Spin205
 
lasery budowlane do poziomowania Geodezja to dziedzina koncentrująca się na zbieraniu pomiarów terenowych. Dzięki nim możliwe jest nie tylko wykonywanie szczegółowych map, ale także oznaczanie odpowiednich miejsc do posadowienia budynków. Z usług specjalistów zajmujących się tą dyscypliną korzystają nie tylko osoby budujące dom, ale również firmy zajmujące się infrastrukturą czy urzędy. Dowiedz się, jakie są najważniejsze zasady i procedury przeprowadzania pomiarów geodezyjnych w terenie.

 

Zasady i procedury przeprowadzania pomiarów geodezyjnych – uregulowania prawne

Procedury pomiarów geodezyjnych są uregulowane prawnie w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Oto najważniejsze zasady, jakie obowiązują.

Pomiary powinny odbywać się za pomocą metod zapewniających dokładność

Podczas prac geodezyjnych znaczenie ma przede wszystkim precyzja każdego pomiaru. Przepisy nie określają, jakie konkretne narzędzia mogą być wykorzystywane podczas działań geodetów. Jednak odpowiedzialność za zastosowanie dokładnego sprzętu spoczywa na kierowniku prac.

Odniesieniem do pomiaru powinny być dostępne w zasobach projekty i mapy

Przeprowadzanie pomiarów geodezyjnych w dużej mierze odbywa się poprzez porównanie aktualnie dostępnych planów, projektów i map ze stanem faktycznym. To właśnie na tych dokumentach należy zaznaczyć wyniki prac. 

Pomiary dla potrzeb procesu budowlanego wymagają opracowania projektu zagospodarowania działki i planu sytuacyjnego

Przed budową domu niezbędne jest skorzystanie z usług geodezyjnych. Ma to na celu precyzyjne opracowanie projektu zagospodarowania działki i umiejscowienie budynku względem granic parceli. Wyniki pomiarów muszą zostać wpisane do dziennika budowy. 

Podczas prac jest natomiast wykonywany szkic zawierający dane dotyczące osnowy i rysunek obiektów. W trakcie budowy również są przeprowadzane badania kontrolne. Jeśli wystąpią różnice pomiędzy stanem faktycznym a projektem, należy je bezwzględnie odnotować.

Na potrzeby podziału nieruchomości trzeba wykonać mapę do celów prawnych

W przypadku nabycia terenów czy rozstrzygania sporów sądowych dotyczących konkretnych parceli niezbędne jest dokonanie pomiarów geodezyjnych. Procedury określają, że uprawniony specjalista w celu sporządzenia dokumentów powinien opierać się na wynikach prac i informacjach zawartych w ewidencji gruntów i budynków, orzeczeniach sądowych, decyzjach administracyjnych czy księgach wieczystych. Podczas tworzenia map do celów prawnych należy uwzględnić również dane dotyczące przebiegu granic działek, ich numery i informacje o zasięgu służebności gruntowej, jeśli taka występuje. 

Procedury pomiarów geodezyjnych uwzględniają wykonanie analiz i obliczeń i zgłoszenie do Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Podczas opracowywania wyników prac geodezyjnych niezbędne jest wykonanie obliczeń według zasad rachunku wyrównawczego. Sporządzoną dokumentację uwzględniającą szkice i opracowanie należy zgłosić do Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w pliku elektronicznym PDF poświadczonym podpisem osobistym, elektronicznym lub zaufanym kierownika prac. W przypadku działań aktualizacyjnych obowiązujący format przekazania danych to GML.

To najważniejsze zasady i procedury pomiarów geodezyjnych.

Dlaczego zastosowanie nowoczesnych narzędzi pomiarów geodezyjnych jest tak istotne?

W omawianym rozporządzeniu dużą wagę przykłada się do doboru odpowiednich technologii i narzędzi pomiarowych, które powinny zapewniać precyzyjne wyniki badań geodezyjnych. Dlatego coraz więcej specjalistów decyduje się na zastosowanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych cyfrowych i laserowych

Dzięki ich użyciu prace geodezyjne można wykonać znacznie szybciej, a uzyskane wyniki charakteryzują się dużą precyzją. Co więcej, przeniesienie ich zapisanie w wymaganym, elektronicznym formacie pliku jest również łatwiejsze. Dzięki temu podczas przekazywania dokumentacji można mieć większą pewność co do jej zgodności z wymogami prawnymi. 

Dodaj komentarz